VZKŘÍŠENÍ  ROZHOVOR S THOTHEM.doc (39,5 kB) 

 
Zatímco člověk stoupá a pak sestupuje, Bůh sestupuje, aby umožnil stoupat. Člověk je svobodný pouze ve své dimenzi lidsko - božské, v osvícenosti setkáním...
 
Lékaři jsou na jedné straně velmi vzdělaní a oddaní medicíně, na druhé straně jsou však sami původci dalších nemocí, protože odstraňují pouze symptomy, nikoliv hlubší příčiny nemocí. A tím, že nehledají původ nemoci v energetickém hospodářství pacienta, jen dále posilují v člověku nezodpovědnost. 
Skutečný lékař pomáhá člověku znovu harmonicky vyvážit jeho energie na cestě k naplnění jejich programu, kterým je dovršení. Z tohoto důvodu musí být lékař také knězem, který vykonává "posvátné", a musí tedy znát způsob tohoto "konání" a jeho zákony.
 
"Zmnožím velice tvé trápení a bolesti těhotenství," praví Bůh ženě (nevědomí) poté, co se v příběhu Pádu nechala svést Satanem.
"Ach, kdyby synové Světla byli stejně tak vychytralí jako synové temnot!" pravil Ježíš v lítosti, že jeho učedníci neznají Království.
 
Je-li spiritualita řízena mozkem, ztuhlým ve stejném betonu jako srdce a chápajícím pouze to, co náleží temnotám a principu síly, potom se spiritualita stává komplotem, léčkou, vypočítavostí, žravým démonem. Je především démonem takzvaného "dobrého svědomí". Svědomí však není vědomí, je jeho pouhou náhražkou. Neptunův (bůh podzemních vod - nejhlubšího nevědomí) trojzubec představuje symbol jedinečné síly božské Trojjedinosti a zničí každou duši, která se odmítá do svých energetických hlubin ponořit. Každého, koho bez ponoření obklopuje "dobré svědomí" svatozáří vlastního neplodného uspokojení jednoho dne zahubí. Takový je zákon!  "Učinil jsi, cos měl učinit," pravil Ježíš, "jsi jenom neužitečný služebník.".....
Ona pseudospiritualita "dobrých mravů" je mnohem rafinovanější, když si obléká mnišský hábit, do něhož se halí mnoho mužů i žen, aby tak ukojili duchovní hlad. Mám tu na mysli ty z nich, kteří dnes odevšad povstávají jako falešní proroci a silně připomínají proroky, o nichž hovořil Kristus v onom evangeliu, které je zváno Evangeliem "konce časů": "Tito se pak představí mým jménem a svedou mnoho lidí."............. "Povstanou falešní kristové a falešní proroci, a budou činiti divy a zázraky k svedení pokud možno i samých vyvolených." Falešní proroci budou opěvovat výšiny a povedou k nim umělými cestami, tak, že s použitím vnějších technik dodávají proudu energie v páteřním kanálu vzestupnou sílu vedoucí až k extázím, výstupu z těla atd. Uvádějí své žáky do neviditelných světů, které však zůstávají nedobyty. Své žáky ovládají a dávají jim iluzi "změny pole vědomí", obcházejíce však cestu vnitřních smrtí a zrodů, které jediné mohou vést ke skutečnému Světlu. 
Okouzleni potenciálním bohatstvím jejich srdce plesá, aniž bylo obřezáno, dosud stále nenašli vnitřní princip, který by mohl Člověka dovést až k jeho vrcholu, k Logu, ke SLOVU!
Démonické nebezpečí spočívá v neschopnosti subjektu rozlišit, zda jde o iluzi nebo skutečnost. Duchovní mistři jsou si dobře vědomi nebezpčí těchto praktik, vykořeněných z jejich tradičního podhoubí, ví, že mohou vést k šílenství. V nejlepším případě přinášejí zážitek osvícení, který může předcházet cestě vnitřních smrtí a vzkříšení. Potom však taková zkušenost nutně vyžaduje následné nastoupení této cesty. Pokud to ovšem subjekt neví, nejenže tuto cestu nenastoupí, nýbrž se domnívá, že stanul v jejím cíli! Dochází tak ke sterilizaci zárodku "Syna". 
Divotvorců stále přibývá. Je používáno mnoho praktik s cílem zvýšit energetický potenciál určité skupiny a prolomit tak bariéru normálního vědomí účastníků. Ti se potom dostávají do stavu úžasného vytržení, jež může vést k pozoruhodným uzdravením. Takto uzdravení nemocní však nezískali z nitra onu vibrační sílu vědomí ani lásku coby nezbytný předpoklad toho, aby byl tento stav vědomí plně integrován. Nemohou potom své uzdravení dále řídit a tak či onak recidivují anebo u nich dojde k psychickému rozvratu vedoucímu k výskytu duševních poruch. Tyto techniky totiž nevědomě - a to je na nich ďábelské - znásilňují boží milost, která jako jediná řídí každé vyléčení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Konec časů" bude úplným dokončením vnitřních oblastí Člověka