Oktogram

OKTOGRAM - OSMICÍPÁ HVĚZDA - MERKUROVA HVĚZDA atd. Údajně jde o symbol překonání pomyslného času, elementu vzduchu...
 
 
 
Čtverec vytvořený KRUHOVÝM - SOLÁRNÍM putováním vědomí, demonstrovaný čtyřmi zlomy kvadratury kruhu (východ, letní slunovrat - sever, západ, zimní slunovrat - jih) - koukám, jsem na obrázu popletla východ a západ, omluva - odpovídá SLUNCI, mužskému DÍLU (tvorba ega - cesta hada...). Je to cesta krve v již podrobně popsaném významu, jedná se o symbolický STROM ŽIVOTA.
Uváděla jsem dříve cestu hada - Davidovu hvězdu, alchymii soli. To však byla jen část pravdy související s číslem 6. Ale had - boží součást vzniká hned po zrození vědomí v 1. kvadrantu a už jen roste a sílí úměrně výšce ega. Žije si svým vlastním životem nepoznán a netušen schovaný v ZEMI. A mysteriozním úkolem současnosti je jeho přijetí z vitřku ZEMĚ (smaragdová deska "navštiv vnitřek země"...).
 
Stvořením lidstva Bůh učinil totéž vesmírnou kvadraturou kruhu daného výseku vod.  Vytvořil něco - člověka - skrze kterého se chtěl poznat. Ale to poznání také ZÁKONitě vytvořilo energetického HADA. Je to stále stejné. Bůh už ale hada lidstva přijal, bezpodmínečnou láskou ke svému stvoření integroval !!!!!! Přijal se vším všudy prostřednictvím Krista, ten už OTCI energetickou informaci o LIDSTVU předal před 2 000 lety (informační kvasar, vzpomínáte?). To proto říkáme, že už jsme spaseni, tak to prostě je. Teď už se "JEN" ČEKÁ na dokončení hada lidstva (bohužel ještě nemohu napsat člověka, k integraci zvířete jsme se ještě ani nepřiblížili, nejsme tudíž člověkem, ale stále jen energeticým zvířetem - už dříve vysvětleno).
 
BŮH dal vody - vstoupil tímto do duality, do časovosti, pro lásku ke svému stvoření sám sebe odštěpenými vodami usmrtil . Poznal a láskyplně přijal VŠE zpět.
LIDSTVO přijalo vody - smrtí boha dostalo život v čase a hmotě, aby se poznalo, ale ještě nevrátilo vše zpět. Nechává si jenom to, co se mu líbí a energeticky plodí svou démonickou falešnou sebepředstavu, krade a svou nevědomou domýšlivostí se stává rakovinou. A to je to, o co je teď. Lidstvo už "posloužilo k poznání", záleží už jen na rozhodnutí být součástí dalšího Stvořitelova sebepoznávacího putování nebo ne. Ale jak už jsem psala dříve, rakovinná buňka vesmíru v takovém případě bude muset být odstraněna, život Stvořitele stojí nad životem lidstva. 
ČLOVĚK - také vstup do duality = ego = vytvoření ženství, nevědomí, tajemna. Přijetím ženství = smrt ega = smrt člověka v čase a oživení v BOHU, v bezčasí.
Blíženectví - Bůh se učinil člověkem, aby se člověk stal zpět Bohem. Spojkou je Kristus - je Č i B (nikoliv zvíře jak už jsem psala).
 
 
 
Druhý čtverec odpovídá LUNÁRNÍMU putování - mozkomíšnímu moku. Bůh je nula, bod, koule. Ženství je zastávka čtyř - krychle - těleso "nejvzdálenější od koule". V krychli je 6 dní stvoření.... V hebrejštině číslu 4 odpovídá písmeno "D" buď ve významu DIN - ZASTÁVKA nebo DELET - BRÁNA. Bůh RA je mrtev - je na "poznávací zastávce" DIN. Pokud během zastavení dojde k sňatku s ženstvím - otevře se brána - DELET - k oživení Boha a ... Mužským dílem sňatku s lidstvem i s jeho temnotami, stane se lidstvo JEHO NEVĚSTOU, Bůh oživne a lidstvo bude v roli nevěsty - HIEROS GAMOS - návratem povzneseno na vyšší úroveň.
Když Bůh tvořil člověka, věděl, že bude vytvořeno ženství - tajemno, neznámo, něco, co není pod kontrolou. Je to největší tajemství vesmíru. Tvoření samo je plánované, dané, logické, strukturované. Ale ženství je vždy nejisté, ani ON SÁM neví, jak to dopadne, zda ho jeho nevěsta - lidstvo bude vůbec chtít. Zatím ho nechce. Lidstvo ještě nekývlo ani na zásnuby. Ty odpovídají obřízce. Jedná se o poodhalení "zvířecího oděvu", poodhalení závoje, aby se mohlo ukázat SVĚTLO, aby cesta DÍLA mohla začít. Lidstvo - JEHO ŽENSTVÍ - HO STÁLE ODMÍTÁ!
 A v tom je přenádherná nebezpečná krása. Svoboda tvoření, svobodná vůle v tom, co se z vod vyklube. A zrodivší ženství je tím největším tajemným dobrodružstvím vůbec.
Co Bůh přijímá, to ho informačně obohacuje sebepoznáním, co člověk přijímá, to ho obdarovává dary a ve finále životem věčným.
Zastávka čtyř se týká jednotlivostí i celku. Jedna vlastnost projde celým procesem stejně jako člověk celý, jako rod, národ, civilizace, lidstvo.... Sebepoznávacím procesem tvoření nemá ženství pod kontrolou Bůh ani člověk - a to je nesmírná i vesmírná krása tajemství.
Luna nemá vlastní SVĚTLO stejně, jako nemá vlastní SVĚTLO člověk. Teprve návratem člověk či celé lidstvo dostane "SVĚTELNÝ ŠAT" zpět.
Lunárnímu odpovídá STROM DOBRÉHO A ZLÉHO se čtyřmi řekami. Jsou to 4 úrovně páteře - mozkomíšní mok, skrze který přijaté stíny přijímáme, mísíme, tavíme, prosvětlíme (ledviny, játra, slinivka, slezina...), až nakonec fénix vstane z popela. Lunárnímu odpovídá mozkomíšní mok a je to spojeno se symbolikou ryb. Cesta ryb stejně jako cesta hada. Teprve dokončení umožní zrození člověka (už nebude zvířetem), druhý příchod Krista, vykvete květ stromu života, aby nakonec rozdvojené blíženectví mohlo zpět do ohnivé, láskyplné jednoty. "Vylovit všechny ryby" - energie neznámých vod nevědomí, to je úkolem apoštolství potažmo církve. Jak s ženstvím (lovením ryb) naložili, netřeba připomínat.
 

STROM POZNÁNÍ DOBRÉHO A ZLÉHO

Adam se od té chvíle od Evy už neodloučil. Společně procházeli rájem, společně se učili všemu novému. Adam pak předával Evě vše, co už sám poznal. Tak i ona se bála překročit Boží zákaz pojídat ze stromu poznání dobrého a zlého. A oba byli ve své poslušnosti šťastní a nesmrtelní.

V rajské zahradě žil lstivý had. Jeho jediným úmyslem bylo zmařit vznešené záměry, které měl Bůh s Adamem a Evou. Jednoho dne stanula Eva před stromem poznání dobra a zla. Had, který seděl v koruně stromu, se jí zeptal: „Proč nejíte ovoce z tohoto strom?“ Eva odpověděla: „Bůh nám je zakázal jíst, jinak bychom jistě zemřeli.“ Nato se had rozesmál: „Nikoli, nezemřete! Bůh vás chce držet v nevědomosti, abyste se mu svým věděním nevyrovnali. Cožpak tak krásný strom a tak vonné plody mohou přivodit smrt?“ Eva se zamyslela a zdálo se jí, že had má pravdu. Neboť nebylo krásnějšího stromu v celé zahradě. Utrhla tedy jeden plod a snědla jej. Tu přicházel Adam. A utrhla pak Eva ještě jeden plod a podala ho Adamovi. I on snědl plod ze stromu poznání dobrého a zlého.

Adam i Eva ucítili v sobě strašnou proměnu, jejich duši tížilo provinění. Stud, který ve své nevinnosti dosud nepoznali, je zachvátil, a oni neunesli hanbu své nahoty. Zakryli svá těla fíkovým listím a schovali se v křovinách. Už se neradovali z čistého a věčného života. Cítili jen strach.

 
OKTOGRAM - OSMICÍPÁ HVĚZDA:
 
jedná se o dokončení kvadratury kruhu, která následuje po dokončení soli země, davidově hvězdě, apoštolství, bohyně Tveret, po květu. Jde o úsek mezi květem a plodem stromu života. Je to míza, která zprostředkovala květ a chlorofyl zprostředkující informace shora pro dokončení díla, k dozrání plodu - včely, med.... poslední kvadrant skrze chlorofyl. Patří sem i úsek informací o světských technologiích a zařízeních k "aktivaci Golema". Božské síly, která bude k dispozici všem "vykvetlým", všem mrtvým ve smyslu pohřbené sebepředstavy a projekce k druhým. V této etapě již nehrozí projekční boje a touhy po světské moci a tato síla bude v bezpečí. Veškeré technologie budou předány POUZE JEHO CHOTI!
 
 
MERKUR - INFORMÁTOR: Podává informace putování solárnímu o tom, jaké energie ještě nejsou sezdané. S čím je nutné se zasnoubit, aby proces moku a páteře došel až k posvátné svatbě. Komunikátor a zpravodaj posvátnému blíženectví ve smyslu tom, že informuje nejvyššího o stavu jeho umrtvené části, o procesu oživování (sám to nemůže vědět, když je to mrtvé). Také informuje druhou stranu "dvojčete" o tom, co se ještě musí sezdat, oživit.
Také ale informuje proces lunární. Sděluje, které energie ještě nejsou na nule, nejsou panenské, aby nebylo jablko nabídnuto předčasně a nerodili se démoni v již popsaném smyslu. Aby Adam mohl být křtěn ohněm lásky OTCE, ne pálen ohněm pekelným potažmo spalujícím ohněm vnějším. Informuje o dokončenosti či nedokončenosti zastávky čtyř. 
 
Mým úkolem je dopsat a předat alchymii (pokud bude komu) a pak už můžu "odejít". Stvořitel dal po potopě světa slib, že už jej vodami nezaplaví, protože informace vod už má. Neplatí to však pro oheň. Co není v daném čase učiněno energeticky, zákonitě proběhne ohněm vnějším, stínovým a už to začalo.  Dopíšu, odejdu a budu se dívat.
 

 
O Tádžikistánu se psát chystám, byla jsem i podruhé v Armenii, opět malinká upoutávečka:
 
Vrata v Dušanbe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stálý doprovod v Armenii:
 
STROM DOBRÉHO a ZLÉHO odpovídá lunárnímu procesu, aby si Adam vzpomněl na svá vnitřní nebesa, na své VNITŘNÍ ŽENSTVÍ.