MYTOLOGIE

Mytologie se zabývá studiem mýtů (příběhy, které vysvětlují řád světa, jeho stvoření). Mýtus - od slova mytologien = líčit pravdivé skutečnosti. Jde o posvátný příběh, který zvěstuje pravdivé skutečnosti. Slovo kult je označení pro určité pojetí vztahu člověka s bohem, které vede k velebení či uctívání něčeho, co boha symbolizuje a rituál vzniká při delším zachování kultu. Sehrává důležitou roli při vzniku a udržování náboženství (modlitby, oběť nebo její náhražka, umělecká díla, ikony, sochy, obřady...). Kultura - od slova kult, ale my povětšinou žádnou kulturu nemáme, většinou se jedná pouze o zábavu. Dříve sloužila k oslavě božstev, dnes oslavuje lidi, hvězdy, idoly... Celý viditelný svět je velkým mýtem božství, na který člověk reaguje kultovním jednáním, aby tak zůstal ve spojení s neviditelným světem. Kult a rituál, to je obraz kosmu, který obsahuje prožitky i takových stavů, jakými jsou chaos, opojení, divokost, šílenství či extáze (to je v každém z nás). Naše civilizace potlačením kultu a rituálu nedisponuje mechanismy, jak toto božství prožít. To však nezmizí, ale vybije se stínovou cestou (drogy, alkohol a jiné závislosti, orgie, rakovina, psychotické stavy atd.).

Symbol - spojuje viditelné s neviditelným, spojuje "věc" s tvůrčím Slovem ve skrytém vztahu, jehož důsledkem je, že tato věc nese Dech, energii Slova, které ji stvořilo. V tomto smyslu je mytologie posvátným symbolem procesu návratu do božství, jsou to "božské noty", podle kterých máme hrát svůj život, pokud se ke svému otci na nebesích chceme navrátit. Mytologie nepotřebuje výklad, sama působí na archetypální složky člověka. Nicméně... jsme civilizací jazyku mýtů tak vzdálenou, že jakékoliv přiblížení původních významů dle mého názoru nemůže uškodit. Prožíváme jakési babylonské zmatení jazyků, kde na počátku všichni mluvili jedním jazykem (božským, mytologickým), avšak pýcha ega způsobila různé výklady podle toho, jak se to komu hodilo - známé zmatení jazyků, čehož výsledkem je fakt, že skutečné původní řeči už téměř nikdo nerozumí. 
Proto nám byla dána smaragdová deska, abychom opět pochopili mytologii ve své nepokřivené podstatě.
Genesis (hebrejsky Berešit) - První kniha Mojžíšova vypráví o stvoření Světa, člověka, o lidském Pádu a o jeho vyhnání ze zahrady Eden....... Každičká věta, postava či příběh nachází paralelu s egyptským náboženstvím. Jediná postava, která jakoby nemá svého dvojníka je Osiris. Bible je přímo protkána různými tragediemi. Vraždy, bratrovraždy, znásilnění, prostituce, vdovy, sirotci, smrt neviňátek, potopa, zničení Sodomy a Gomory, nemoci........ Ale ani jediná násilná smrt otce, všichni umírají stářím. Je to náhoda nebo shoda okolností? Existuje nějaké vysvětlení? Osobně si myslím, že celá Bible je o smrti Otce - našeho Otce na Nebesích! Po "pádu" jsme ho zabili ve svém vědomí a nahradili egem (Osiris zavražděn Sethem). A Bible nám dává návod (stejně jako egyptské náboženství), jak ho skrze lásku pozání (Isis, Panna Marie) opět oživit, aby mohlo dojít ke zrození Syna (Horus, Ježíš Kristus). Bible = Osiris.
 
........ Duch Boží byl na počátku všeho a sám byl počátkem............................Atum.......Nun - bůh pravodstva, prahmota, praenergie, ze které všechno vzešlo.
Bůh pravil: "Budiž světlo!" a jasná zář dopadla na zem. Bůh oddělil od sebe světlo a tmu, jas a stín, záři a temnotu. Světlo nazval dnem a tmu nocí, bylo jim přikázáno střídat se - a čas počal plynout. Byl první den stvoření.....Shov - bůh Světla, vzduchu a větrů a sám vzduch (obvykle podpírá nebeskou klenbu Nut, svou dceru).
Bůh přikázal:"Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody." Nebeská voda dostala svůj řád, byl druhý den stvoření.... Nut - bohyně nebe (nebeské klenby) a nebe samo.
pak poručil Bůh proudícím vodám, aby se shromáždily na jedno místo a z vod začala vystupovat země, ze které vyrazila tráva, zazelenaly se byliny, vyrostly mohutné stromy, tisíce květů dozrálo v rozmanité plody. Nebeská voda rostlinstvo zalévala a země mu dávala sílu. Byl třetí den stvoření..... Geb - bůh země a země sama, Tefnut - bohně vody a vlhkosti (jejím otcem byl Atum)........